Inner Banner
تاریخچهآخرین سال های قرن پیش بود و حکومت قاجار بر مسند قدرت، که «حاج علی یوسف پور» ملقب به "حاج علی تواضع" در یکی از خیابان های مرکزی تبریز، کسب و کاری را آغاز کرد که امروز پس از گذشت یک قرن نام و آوازه ی آن درتمام ایران به گوش می خورد و با نام آجیل گره خورده است.«آجیل تواضع» نامی بود که بر پیشانی دکان خود نهاد و او و خانواده اش به همین نام شهره شدند. اوکه متولد سال 1272 خورشیدی در شهر تبریز بود، پس از آنکه کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر و با کمک به کشاورزی و باغداری او گذشت. در جوانی با مشارکت دوست خود آقای رحمان سرشت شغل تازه ای را پیش گرفت که تا آن روز کسی به آن جدی نگاه نمی کرد. هر چند که تجارت خشکبار قرن ها در تبریز سابقه داشت ولی مردم آجیل را از بقالی تهیه می کردند. آجیلی که تنها به شاهدانه و نخودچی و کشمش و تخمه محدود بود. از بسته بندی های امروزی هم خبری نبود. محصولات را درون گونی می ریختند و به مغازه می بردند. اما «حاج علی تواضع» در مغازه ی خود که هنوز هم در چهار راه شریعتی تبریز برپاست، با همین چند قلم، آجیل فروشی خود را گشود. در آن زمان مصرف آجیل مثل امروز گسترش نداشت و مردم بیشتر در ایام خاص و اعیاد از آن استفاده می کردند. اصرار و وسواسی که حاج علی تواضع در انتخاب و دست چین کردن بهترین محصولات منطقه به خرج می داد باعث شد تاروز به روز بر تعداد مشتریانش افزوده شود و به این صفت شناخته شود. با گذشت زمان از مزارع و باغ های تبریز و آذربایجان دیگر اقلام آجیل به سبد فروش تواضع اضافه شد.